مولتی باکت

مولتی باکت
هیدرو اطلس
تکنولوژی آلمان و ساخت و مونتاژ ایران اولین خصوصیات غیر قابل رقابت این دستگاه می باشد.