شرکت ماشین آلات راهسازی و ساختمان هیدرواطلس
بیابید

مولتی باکت

تکنولوژی آلمان و ساخت و مونتاژ ایران اولین خصوصیات غیر قابل رقابت این دستگاه می باشد.