جرثقیل تلسکوپی

جرثقیل تلسکوپی A26 5002
هیدرو اطلس
جرثقیل A26 5002 جرثقیل تولید داخل است که دارای وزن 1550 کیلوگرم و زاویه 380 درجه و قابلیت نصب وینج و طول بوم 6 متر می باشد. جرثقیل کفی
جرثقیل تلسکوپی A27 5002
هیدرو اطلس
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی
جرثقیل تلسکوپی A26 6002
هیدرو اطلس
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی
جرثقیل تلسکوپی A27 6002
هیدرو اطلس
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی
جرثقیل تلسکوپی A28 6002
هیدرو اطلس
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی
جرثقیل تلسکوپی A26 600.1
هیدرو اطلس
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی
جرثقیل تلسکوپی A27 600.1
هیدرو اطلس
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی
جرثقیل تلسکوپی 13.2
هیدرو اطلس
از جمله تولیدات هیدرواطلس ساخت جرثقیل 13.2 می باشد که این نوع جرثقیل کوچکترین نوع جرثقیل در بین جرثقیل های ساخت داخل می باشد. جرثقیل کفی