شرکت ماشین آلات راهسازی و ساختمان هیدرواطلس
بیابید

جرثقیل

جرثقیل تلسکوپی A27 600.1
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی
جرثقیل تلسکوپی A26 600.1
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی
جرثقیل تلسکوپی 6500
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی
جرثقیل تلسکوپی A28 6002
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی
جرثقیل تلسکوپی A27 6002
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی
جرثقیل تلسکوپی A26 6002
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی
جرثقیل تلسکوپی A27 5002
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی
جرثقیل تلسکوپی A26 5002
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی