شرکت ماشین آلات راهسازی و ساختمان هیدرواطلس
بیابید

خودرو بر

خودرو بر
استفاده از خودرو بر هیدرواطلس با این وجود که کنترل خودرو بر نیاز به مهارت خاص خود را دارد، کنترل خودرو بر ساده‌تر از چرخگیر خواهد بود.