خودرو بر

خودرو بر
هیدرو اطلس
استفاده از خودرو بر هیدرواطلس با این وجود که کنترل خودرو بر نیاز به مهارت خاص خود را دارد، کنترل خودرو بر ساده‌تر از چرخگیر خواهد بود.