شرکت ماشین آلات راهسازی و ساختمان هیدرواطلس
بیابید

بکهولودر 512

بکهولودر 512
تکنولوژی آلمان و ساخت و مونتاژ ایران اولین خصوصیات غیر قابل رقابت این دستگاه می باشد.