شرکت ماشین آلات راهسازی و ساختمان هیدرواطلس
بیابید

بکهولودر

بکهولودر TLB 825
تکنولوژی آلمان و ساخت و مونتاژ ایران اولین خصوصیات غیر قابل رقابت این دستگاه می باشد.
بکهولودر 512
تکنولوژی آلمان و ساخت و مونتاژ ایران اولین خصوصیات غیر قابل رقابت این دستگاه می باشد.