بکهولودر

بکهولودر TLB 825
هیدرو اطلس
تکنولوژی آلمان و ساخت و مونتاژ ایران اولین خصوصیات غیر قابل رقابت این دستگاه می باشد.
بکهولودر 512
هیدرو اطلس
تکنولوژی آلمان و ساخت و مونتاژ ایران اولین خصوصیات غیر قابل رقابت این دستگاه می باشد.