شرکت ماشین آلات راهسازی و ساختمان هیدرواطلس
بیابید

محصولات هیدرواطلس

تکنولوژی آلمان و ساخت و مونتاژ ایران اولین خصوصیات غیر قابل رقابت این دستگاه می باشد.
بکهولودر TLB 825
تکنولوژی آلمان و ساخت و مونتاژ ایران اولین خصوصیات غیر قابل رقابت این دستگاه می باشد.
بکهولودر 512
تکنولوژی آلمان و ساخت و مونتاژ ایران اولین خصوصیات غیر قابل رقابت این دستگاه می باشد.
جرثقیل تلسکوپی A27 600.1
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی
جرثقیل تلسکوپی A26 600.1
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی
جرثقیل تلسکوپی 6500
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی
جرثقیل تلسکوپی A28 6002
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی
جرثقیل تلسکوپی A27 6002
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی
جرثقیل تلسکوپی A26 6002
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی
جرثقیل تلسکوپی A27 5002
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی
جرثقیل تلسکوپی A26 5002
بازوی آلمانی، نبوغ ایرانی